Politika varstva osebnih podatkov

1. O Politiki varstva osebnih podatkov

Namen Politike varstva osebnih podatkov (v nadaljevanju: Politika) je seznanitev uporabnikov ter drugih oseb (v nadaljevanju: Uporabniki) z nameni in podlago obdelave osebnih podatkov s strani Alita Capital  d.o.o ter pravicami Uporabnikov na tem področju. Hkrati ta Politika dodatno pojasnjuje soglasje za obdelavo podatkov. V Politiki so skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju Splošna uredba o varstvu podatkov), zajete naslednje informacije:

 • kontaktne informacije Alita Capital  d.o.o in kontakt pooblaščene osebe za varstvo podatkov,
 • namene, podlage in vrste obdelave različnih vrst osebnih podatkov Uporabnikov, vključno s profiliranjem osebnih podatkov Uporabnikov,
 • posredovanje podatkov tretjim osebam in v tretje države,
 • čas hrambe posameznih vrst osebnih podatkov,
 • pravice Uporabnikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov,
 • pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelavo osebnih podatkov.

Kjer je to primerno, se določila, ki se nanašajo na Uporabnikov, uporabljajo tudi za vprašanja tajnosti in zaupnosti komunikacij uporabnikov, ki so pravne osebe.

2. Upravljavec in pooblaščena oseba za varstvo podatkov

Upravljavec osebnih podatkov Uporabnikov, ki se obdelujejo v skladu s Politiko varstva osebnih podatkov, je Alita Capital  d.o.o V Alita Capital  d.o.o je imenovana pooblaščena oseba za varstvo podatkov, ki je dosegljiva na elektronskem naslovu info@alita-capital.com

3. Nameni obdelave in podlage za obdelavo podatkov

Obdelava na podlagi pogodbe

Alita Capital  d.o.o obdeluje osebne podatke Uporabnikov za prodajo blaga in/ali storitev. V okviru uveljavljanja pravic in izpolnjevanja pogodbenih obveznosti Alita Capital  d.o.o obdeluje osebne podatke Uporabnikov za naslednje namene: identifikacija Uporabnika, priprava ponudbe, sklenitev pogodbe, dobava storitev ali izdelkov, dostava izdelkov in/ali dokumentacije na dom, obveščanje o spremembi zakonodaje na določenem področju, izvajanje sprememb pogodbenega razmerja, obračunavanje storitev, reševanje morebitnih tehničnih težav, ugovorov ali reklamacij Uporabnikov, pošiljanje obvestil Uporabnikom v zvezi z izvajanjem pogodbenega razmerja, izvajanje morebitnih postopkov izterjave, prodaja terjatev ter za druge namene, potrebne za izvajanje ali sklepanje pogodbenega razmerja med Alita Capital  d.o.o in Uporabnikom.

Obdelava na podlagi zakona

Alita Capital  d.o.o obdeluje osebne podatke Uporabnikov za namene sklepanja, izvajanja, spremljanja in prekinitev pogodbe.

Obdelava na podlagi zakonitega interesa, za katerega si prizadeva Alita Capital  d.o.o

Alita Capital  d.o.o lahko podatke obdeluje tudi na podlagi zakonitega interesa, za katerega si prizadeva Alita Capital  d.o.o ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar se podatki nanašajo na otroka. Kadar gre za nadaljnjo uporabo podatkov, zbranih o Uporabniku, Alita Capital  d.o.o opravi presojo skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov. Taka nadaljnja uporaba podatkov v psevdonimizirani ali agregirani obliki na primer predstavlja zakonito uporabo podatkov za trženjske in druge poslovne oziroma tehnične analize Alita Capital  d.o.o. Kot dodaten ukrep pri nekaterih oblikah nadaljnje podatkov o prometu se lahko uporabi tudi brisanje določenih podatkov. Skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov sodi med zakonite interese tudi neposredno trženje. Za potrebe neposrednega trženja lahko Alita Capital  d.o.o tudi brez privolitve oblikuje profile Uporabnikov na podlagi osnovnih informacij, kot so na primer naročene storitve ali izdelki ali pretekli trženjski stiki z Uporabnikom zlasti glede izraženega interesa ali odsotnosti interesa za določene storitve ali izdelke. Uporabnik lahko navedeni obdelavi ugovarja skladno s točko 6/iv Politike. Na podlagi zakonitega interesa lahko Alita Capital  d.o.o. Uporabnike za namene izboljšave storitev kontaktira za potrebe ugotavljanja njihovega zadovoljstva s storitvami oziroma uporabniško izkušnjo tudi v primerih, ko to ni nujno potrebno za izvajanje pogodbe. Alita Capital  d.o.o zaradi tehtanja tega interesa z interesi Uporabnika ne kontaktira ponovno tistih Uporabnikov, ki so temu ugovarjali. Alita Capital  d.o.o ima zakonit interes podatke do preteka zakonitega roka hrambe anonimizirati oziroma agregirati in nadalje uporabljati za analize in raziskave za potrebe trženja, načrtovanja omrežja in podobno. Drugi zakoniti interesi lahko vključujejo uveljavljanje zahtevkov ali obrambo pred zahtevki v upravnih in sodnih postopkih. Alita Capital  d.o.o lahko v primeru suma zlorab v primernem in sorazmernem obsegu obdeluje podatke o Uporabnikih za namen identifikacije in preprečevanja morebitnih prevar ali zlorab ter lahko, če je to primerno, te podatke posreduje tudi drugim operaterjem, poslovnim partnerjem, policiji, državnemu tožilstvu ali drugim pristojnim organom.

Obdelava na podlagi soglasja za obdelavo osebnih podatkov

Obdelava podatkov lahko temelji na soglasju, ki ga posameznik da Alita Capital  d.o.o. Soglasje se lahko na primer nanaša na obveščanje o ponudbi in storitvah, pripravo ponudbe, prilagojene posameznikovim uporabniškim navadam ali opravljanje storitev z dodano vrednostjo. Obveščanje se izvaja prek kanalov, ki jih je v soglasju izbral Uporabnik Obveščanje z uporabo e-poštnega naslova lahko vključuje posredovanje e-poštnega naslova zunanjemu obdelovalcu z namenom prikaza oglasnih sporočil Alita Capital  d.o.o med brskanjem na spletu. Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko svoje soglasje kadarkoli umakne oziroma spremeni na enak način, kot je bilo soglasje dano ali na drug način, kot ga opredeli Alita Capital  d.o.o, pri čemer si Alita Capital  d.o.o pridržuje pravico do identifikacije stranke. Spremembo soglasja je med drugim mogoče urediti preko kontaktnega centra. Umik oziroma sprememba soglasja se nanaša le na podatke, ki se obdelujejo na podlagi soglasja. Veljavno je zadnje podano soglasje Uporabnika, ki ga prejme Alita Capital  d.o.o. Možnost preklica soglasja na predstavlja odstopnega upravičenja v poslovnem razmerju Uporabnika z Alita Capital  d.o.o.

Soglasje lahko da eden od staršev, rejnik ali skrbnik za mladoletnega otroka, ki skladno z veljavno zakonodajo soglasja ne more podati sam. Takšno soglasje bo veljalo dokler ga eden od staršev, rejnik ali skrbnik oziroma otrok sam, ko skladno z veljavno zakonodajo to pravico pridobi, ne prekliče ali spremeni.

4. Posredovanje podatkov tretjim osebam ter posredovanje podatkov v tretje države (države, ki niso članice Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora)

Alita Capital  d.o.o lahko, če je to skladno z namenom, s katerim se osebni podatki obdelujejo po pravu EU in slovenskih predpisih, posreduje osebne podatke o Uporabnikih:

(i) osebam, ki za Alita Capital  d.o.o izvajajo posamezne naloge obdelave kot so na primer priprava in pošiljanje računov ali podatkovna analitika;

(ii) osebam, ki za Alita Capital  d.o.o opravljajo storitve prodaje in trženja, vključno s prodajo in trženjem na terenu, ali sodelujejo z Alita Capital  d.o.o na področju trženja in prodaje lastnih storitev ali storitev tretjih oseb, v obsegu, ki je potreben za tovrstne naloge v sklopu namenov in podlag, opredeljenih v tej Politiki;

Podatke o prometu smejo znotraj Alita Capital  d.o.o obdelovati le pooblaščene osebe, ki pod nadzorstvom Alita Capital  d.o.o skrbijo za zaračunavanje ali upravljanje prometa, odgovarjajo na vprašanja Uporabnikov, odkrivajo prevare, tržijo, zagotavljajo storitve z dodano vrednostjo ali opravljajo druge naloge, pri katerih je potrebna obdelava osebnih podatkov, pri čemer mora biti ta obdelava omejena na obseg, ki je potreben za namene takih dejavnosti.

Posredovanje podatkov v tretje države se zagotavlja v skladu z zakonskimi podlagami za iznos podatkov v tretje države, ki jih predpisujejo pravo EU ter veljavni slovenski predpisi. Mogoče podlage vključujejo:

 • izvedbeni akt Evropske komisije o ustreznosti varstva v tretji državi;
 • zavezujoča poslovna pravila, skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov, če so ta ustrezno odobrena;
 • standardna določila o varstvu podatkov;
 • drug mehanizem, ki ga dopušča Splošna uredba o varstvu podatkov.

5. Hramba osebnih podatkov

Računi se hranijo še 10 let po poteku leta, na katerega se račun nanaša v skladu z zakonom, ki ureja davek na dodano vrednost. Če se podatki o prometu obdelujejo na podlagi privolitve Uporabnika zaradi trženja storitev, prodaje blaga ali izvajanja storitev z dodano vrednostjo, se ti podatki v potrebnem obsegu lahko obdelujejo toliko časa, dokler je to potrebno za takšno trženje ali storitve.

6. Pravice Uporabnikov v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

Alita Capital  d.o.o zagotavlja Uporabnikom uresničevanje njihovih pravic brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v enem mesecu po prejema zahteve. Alita Capital  d.o.o lahko rok za uresničevanje pravic Uporabnika podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev. Če Alita Capital  d.o.o podaljša rok, o vsakem takem podaljšanju obvesti Uporabnika v enem mesecu od prejema zahtevka skupaj z razlogi za zamudo.

Alita Capital  d.o.o sprejema zahteve v zvezi s pravicami Uporabnika na elektronski naslov Alita Capital  d.o.o ali po pošti na naslov Alita Capital  d.o.o.

Kadar obstaja upravičen dvom v zvezi z identiteto Uporabnika, ki predloži zahtevo v zvezi s kakšno od njegovih pravic, lahko Alita Capital  d.o.o zahteva zagotovitev dodatnih informacij, ki so potrebne za potrditev identitete posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Če so zahteve Uporabnika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane, zlasti ker se ponavljajo, lahko podjetje Alita Capital  d.o.o:

 • zaračuna razumno pristojbino, pri čemer upošteva administrativne stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanja zahtevanega ukrepa, ali
 • zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.

Podjetje Alita Capital  d.o.o omogoča Uporabnikom naslednje pravice v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov:

 • pravico o umiku soglasja,
 • pravico do odstopa,
 • pravico do popravka,
 • pravico do omejitve obdelave,
 • pravico do prenosljivosti podatkov,
 • pravico do ugovora,
 • pravico do vložitve pritožbe in
 • pravica do dostopa do izbrisa (»pozabe«)

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od podjetja Alita Capital  d.o.o prejeti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in dodatnih informacij v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, kamor sodijo:

 • nameni obdelave;
 • vrste osebnih podatkov;
 • uporabniki ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah;
 • kadar je mogoče, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja;
 • obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi;
 • pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu;
 • kadar osebni podatki niso zbrani od Uporabnika, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom;
 • obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, ter smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za Uporabnika.

Na podlagi zahteve Uporabnika podjetje Alita Capital  d.o.o zagotovi kopijo njegovih osebnih podatkov, ki se obdelujejo. Za dodatne kopije podatkov, ki jih zahteva Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko Alita Capital  d.o.o zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju administrativnih stroškov.

 1. Pravica o umiku soglasja

Kjer obdelava vaših osebnih podatkov temelji na vašem soglasju, lahko to soglasje kadar koli umaknete. Soglasje lahko umaknete pisno na naslov Alita Capital  d.o.o, Dubajska cesta 144a, 1000 Ljubljana,  s pripisom “za PVOP”.

 • Pravica do dostopa

Od podjetja Alita Capital  d.o.o lahko kadar koli zahtevate informacije o osebnih podatkih, ki jih hrani o vas, vključno z informacijami o tem, katere vrste vaših osebnih podatkov hrani, za kaj jih uporablja, kje jih zbira, če ne neposredno od vas, in komu so bili razkriti, če je to primerno, obdobje hrambe vaših osebnih podatkov, kakšne so vaše pravice, vezane na vaše osebne podatke, ter informacije o morebitnem obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev (vključno z oblikovanjem profilov) in o razlogih zanj ter pomen in predvidene posledice take obdelave za vas.

 • Pravica do popravka

Od Alita Capital  d.o.o lahko kadar koli zahtevate popravek netočnih osebnih podatkov, ki jih ima o vas.

 • Pravica do omejitve

Od podjetja Alita Capital  d.o.o lahko zahtevate omejitev obdelave svojih osebnih podatkov, če:

 • oporekate točnosti svojih osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki ga podjetje Alita Capital  d.o.o potrebuje za preverjanje točnosti podatkov;
 • je obdelava nezakonita in zahtevate omejitev obdelave namesto izbrisa svojih osebnih podatkov;
 • vaših podatkov podjetje Alita Capital  d.o.o ne potrebuje več, a jih mora hraniti za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo vaših pravnih zahtevkov;
 • ugovarjate obdelavi, medtem ko podjetje Alita Capital  d.o.o preverja, ali njegova zakonska podlaga prevladuje nad vašo.
 • Pravica do prenosljivosti

Na vašo zahtevo bo podjetje Alita Capital  d.o.o kadar je to tehnično izvedljivo, vaše osebne podatke prenesel drugemu upravljavcu, če obdelava temelji na vašem soglasju oziroma je pomembna za izvajanje pogodbe in če se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

 • Pravica do ugovora

Če obdelava temelji na vašem soglasju oziroma je pomembna za izvajanje pogodbe in če se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi, lahko iz razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, kadar koli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov v zvezi s temi razlogi. Kadar se vaši osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, imate pravico, da kadar koli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov za namene takega trženja, vključno z oblikovanjem profilov. Poleg tega imate pravico, da iz razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, ugovarjate obdelavi osebnih podatkov v zvezi s temi razlogi, kadar se osebni podatki obdelujejo v znanstveno- ali zgodovinsko-raziskovalne ali statistične namene, razen če je obdelava potrebna za opravljanje naloge, ki se izvaja v javnem interesu.

Avtomatizirano sprejemanje posameznih odločitev, vključno z oblikovanjem profilov

Od podjetja Alita Capital  d.o.o imate pravico zahtevati, da za vas ne velja odločitev, ki temelji le na avtomatizirani obdelavi vaših osebnih podatkov, če ima ta odločitev za vas pravne učinke ali znatno vpliva na vas.

 • Pravica do vložitve pritožbe

V primeru domnevne kršitve veljavnih zakonov o zasebnosti lahko vložite pritožbo pri nadzornem organu za zaščito podatkov v državi, kjer prebivate, ali kjer se je domnevna kršitev zgodila.

 • Pravica do izbrisa

Od podjetja Alita Capital  d.o.o lahko kadar koli zahtevate izbris svojih osebnih podatkov, če:

 • osebni podatki niso več potrebni za namen, za katerega so bili zbrani ali drugače obdelani;
 • obdelava temelji na vašem soglasju in svoje soglasje umaknete, za obdelavo pa ni druge zakonske podlage;
 • obdelava temelji na vašem soglasju in ugovarjate obdelavi, za obdelavo pa ni druge zakonske podlage;
 • so bili osebni podatki obdelani nezakonito;
 • je to potrebno za izpolnitev zakonskih obveznosti;
 • so bili osebni podatki zbrani v zvezi s ponudbo storitev informacijske družbe, ki se ponujajo neposredno otroku. Obdelava osebnih podatkov otroka je zakonita, kadar ima otrok vsaj 16 let. Kadar je otrok mlajši od 16 let, je takšna obdelava zakonita le, če za otroka takšno privolitev da ali odobri njegov starš ali skrbnik.

7. Veljavnost Politike

Ta Politika je objavljena na 19.12.2019 in začne veljati 19.12.2019.